گام دوم: تفاوت ها

همبستگی تنها راه رهایی و آزادی ایران و ایرانی است.
قدرت واقعی همیشه در دست اکثریت است: یعنی ملت ایران، یعنی ما… چرا که همیشه گفته اند قدرت مشت ما از اتحاد انگشتان ماست.