گام اول: پذیرش

همبستگی تنها راه رهایی و آزادی ایران و ایرانی است. قدرت واقعی همیشه در دست اکثریت است: یعنی ملت ایران، یعنی ما… چرا که همیشه گفته اند قدرت مشت ما …

Read More
گام دوم: تفاوت ها

همبستگی تنها راه رهایی و آزادی ایران و ایرانی است.
قدرت واقعی همیشه در دست اکثریت است: یعنی ملت ایران، یعنی ما… چرا که همیشه گفته اند قدرت مشت ما از اتحاد انگشتان ماست.

Read More