گام اول: پذیرش

همبستگی تنها راه رهایی و آزادی ایران و ایرانی است.
قدرت واقعی همیشه در دست اکثریت است: یعنی ملت ایران، یعنی ما… چرا که همیشه گفته اند قدرت مشت ما از اتحاد انگشتان ماست. آنهایی که آسیب پذیرند قدرت طلبانند که همیشه در اقلیت بوده اند و تا زمانی پابرجا هستند که ظلم پروری پا برجاست. هدف ما رهایی از تفرقه و رسیدن به همبستگی و اتحاد در سایه پذیرش تفاوت ها و احترام به حقوق انسانی یکدیگر است.

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By submitting a comment you agree to our Terms & Conditions

Related Items

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.